Ultima actualizare: 9-02-2012

Pentru a afla mai multe detalii despre activitatea panelului de experti accesati: http://www.europe-innova.eu/web/guest/innovation-in-services/expert-panel/about
Raportul in limba egleza
Raportul in limba romana

Grupul de experţi în domeniul Inovării în Servicii în UE

În cadrul iniţiativei europene INNOVA EU, la solicitarea DG Întreprinderi şi Industrie a Comisiei Europene, s-a constituit un Grup de Experţi cu mandatul general de a ajuta Comisia Europeană să pună în aplicare inovarea în servicii în cadrul Strategiei Europa 2020. Grupul s-a constituit în martie 2010 şi şi-a încheiat activitatea în februarie 2011. Grupul este format din 20 de experţi în inovare din 15 ţări diferite.

Din partea României a participat doamna Lidia AVĂDĂNEI consilier în cadrul Centrului de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri Roznov jud. Neamţ

Activitatea grupului s-a concretizat în 4 ateliere de lucru trimestriale în care s-au dezbătut diferite aspecte şi concepte legate de subiect şi s-a încheiat cu un eveniment public în cadrul căruia Raportul final a fost înmânat vicepreşedintelui Comisiei Europene Antonio Tajani.

Despre Grupul de experţi

Grupul de experţi în domeniul inovării în servicii în UE va explora politicile de inovare în servicii în statele membre ale UE. Grupul de experţi este alcătuit din 16 - 20 de experţi care au rol de decizie în inovarea în servicii, factorii de decizie politică şi practicieni. Acesta va evalua modul în care pot fi sprijinite provocările de încurajare a inovării în servicii pe teritoriul UE, la ce nivel şi prin ce politici şi, dacă este cazul, prin ce instrumente (financiare). Importanţa sectorului de servicii a crescut substanţial în ultimii deceniu. Aproape întreaga creştere a ocupării forţei de muncă între 1995 şi 2007 s-a datorat serviciilor. În 2007 peste 155 de milioane de persoane au fost angajate în activităţi de servicii, reprezentând 69,2% din totalul locurilor de muncă şi produc 71,6% din valoarea adăugată brută generată de UE27. În consecinţă, economia europeană este o "economie de servicii", dar şi capacitatea inovatoare a sectoarelor de servicii europene este esenţială pentru viitorul creării de locuri de muncă, creştere economică şi competitivitate. Acest lucru a fost recunoscut, de asemenea, în multe iniţiative recente DG Întreprinderi şi strategii.

Cu toate acestea, în ciuda unui volum mare de cercetări privind inovarea în servicii, cunoştinţele despre servicii sunt încă fragmentate, în special în ceea ce priveşte tipurile de condiţii cadru care fac favorabilă inovarea în servicii. În plus, este subdezvoltat nivelul de cunoştinţe despre cum să se pună în aplicare instrumente eficiente şi relevante de politici în statele membre ale UE. Pentru a îmbunătăţi performanţa Europei în domeniul inovării în servicii, este general acceptat că o strategie politică pe termen lung are nevoie de o abordare amplă prin care inovarea în servicii se adresează domeniului serviciilor şi sectoarelor de producţie şi, de asemenea, provocarea într-o manieră orizontală, ca parte a unui amplă privind strategia de inovare.

Rolul grupului de experţi va fi să exploreze instrumentele şi iniţiativele politice care au fost aplicate pentru a sprijini inovarea în servicii în Europa şi să evalueze cea mai bună utilizare şi o valoare a acestor politici. Experţii vor evalua raţiunea politică din spatele iniţiativelor de succes atât la nivel naţional şi la nivelul UE şi să le plaseze în contextul dimensiunii politicii europene în scopul de a evalua ceea ce poate fi o colaborare europeană privind o strategie mai amplă de inovare în servicii.

Activităţi

Activităţile Grupului de experţi sunt organizate în jurul a patru ateliere de lucru intensive, închise. Primul atelier de lucru va avea loc în martie 2010 şi ultimul va avea loc în decembrie 2010. lucrărilor grupului de experţi va încheia cu un eveniment public la sfârşitul lunii ianuarie 2011. Fiecare dintre cele patru ateliere de lucru va dura 1,5 zile şi se va desfăşura în locaţii în întreaga Europă.

Planificarea atelierelor de lucru s-a făcut „din mers” astfel: primul 25 - 26 martie 2010 va avea loc la Bruxelles, al doilea în iunie 2010 la Copenhaga (DK), al treilea în septembrie 2010 la Brighton (UK) şi al patrulea în decembrie 2010 la Bruxelles.

Fiecare dintre ateliere vor fi organizate în jurul unei teme şi va implica câte un mini-studiu produse de consorţiu.

Planificarea temelor s-a făcut astfel:

Tema 1 - Abordarea provocărilor sociale. Se judecă modul în care inovarea în servicii contribuie la rezolvarea provocărilor precum schimbările climatice, sustenabilitatea, productivitatea, calitatea vieţii, creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă.

Tema 2 - Privire de ansamblu asupra politicii de inovare în servicii. Se stabileşte o imagine de ansamblu a sistemelor şi a instrumentelor politicii de inovare, şi se reflectează asupra lor şi se evaluează relevanţa lor şi nivelul de valabilitate pentru îmbunătăţirea inovării în servicii. Atelierul de lucru ar trebui să evalueze măsura în care politicile publice curente în Europa sunt axate pe inovarea în producţie în detrimentul sectoarelor de servicii.

Tema 3 - Programe de sprijinire a serviciilor inovare. Se concentrează în special pe programele de sprijin pentru inovare în servicii de a stabili anumite servicii în întreprinderile care sunt orientate la nivel local, regional şi naţional.

Tema 4 - Dimensiunea Europeană. Identificarea mecanismelor naţionale de sprijin şi activităţile care au potenţial pentru a fi puse în aplicare cu o dimensiune europeană şi modul în care o dimensiune europeană ar putea fi construită în acestea, cum ar fi accesul la vouchere, cu colegi şi experţi europeni. Cercetează dacă există o nevoie să se lanseze noi scheme şi instrumente de inovare în servicii.

Prima întâlnire a Grupului de Experţi din UE privind inovarea în servicii

Noul Grup de Experţi privind inovarea în servicii în UE s-a întâlnit pentru prima dată în perioada 25-26 martie 2010 la Bruxelles.

Grupul de Experţi are un mandat bazat pe explorarea instrumentelor de politici şi a iniţiativelor care pot sprijini inovarea în servicii în Europa. Scopul seminarului a fost de a stabili o înţelegere comună a ceea ce va fi rolul Grupului de Experţi alături de Comisia Europeană, şi alte iniţiative de inovare în servicii şi să se alinieze lucrările Grupului de Experţi pentru o nouă "Strategie Europa 2020 - O strategie pentru o creştere inteligentă, sustenabilă şi incluzivă", care a fost lansată la 03 martie 2010. Strategia Europa 2020 propune o viziune dinamică a unei societăţi de piaţă eficientă pentru secolul 21. Acesta identifică trei priorităţi:

  • creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare
  • creşterea durabilă: promovarea unei utilizări mai eficiente a resurselor, economii mai ecologice şi mai competitive
  • şi o creştere incluzivă: promovarea unei economii cu grad ridicat ocupare a forţei de muncă care să asigure coeziunea socială şi teritorială

Aceasta va fi o sarcină cheie pentru Grupul de Experţi în a traduce provocările sociale şi zonele de creştere în domenii prioritare, care pot fi legate de inovarea în servicii. Grupul de experţi trebuie să identifice zonele în care inovarea în servicii joacă un rol important în modelarea unor răspunsuri relevante pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, productivităţii şi coeziunii sociale.

Acest lucru a fost subliniat, de asemenea, de Reinhard Büscher, şef la "Unitatea de sprijin pentru inovare" a DG Întreprinderi şi Industrie, care a deschis workshop-ul. Dl Büscher a subliniat ideea că Grupul de Experţi trebuie să se concentreze asupra a ceea ce poate face inovarea în servicii pentru a sprijini obiectivele stabilite în Strategia Europa 2020.

"Inovarea în servicii constituie un catalizator al inovării şi al schimbării sociale. Inovarea în servicii ajută oamenii şi companiile să participe la economie. Avem nevoie de o abordare în zonele şi la firmele care au un impact mare şi solid asupra economiei europene pentru a afla ce fel de dinamică economică trebuie să se imprime de la inovarea în servicii."

Membrii Grupului de Experţi pot avea un rol clar pentru ei în a identifica valoarea adăugată pe care o poate aduce inovarea în servicii la o creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă, şi astfel pot asista UE în atingerea obiectivelor sale pentru anul 2020.

Pentru fiecare dintre cele trei zone de creştere, va fi analizat de către experţi câte un set de întrebări-cheie. Acesta include întrebări ca: cine sunt actorii şi intermediarii lor, şi care sunt firmele furnizoare de noi servicii? Care vor fi serviciile de afaceri şi noi modele de afaceri? Care sunt forţele motrice şi barierele în calea inovării în sectorul serviciilor? Exista politici publice şi măsuri?

Workshop-ul s-a încheiat cu un set de servicii identificate ca inovatoare, care au un impact în creşterea inteligentă, incluzivă şi durabilă. S-a stabilite ca în următoarele trei workshop-uri, care vor avea loc pe parcursul anului 2010, această inovare în servicii să fie evaluată în detaliu. Vor fi identificate barierele şi forţele motrice pentru inovarea în servicii şi va fi explorat rolul Uniunii Europene alături de politicile de la nivel naţional şi regional. Fiecare workshop va produce 3 - 5 recomandări de politici consolidate şi susţinute şi îşi vor aduce contribuţia la o foaie de parcurs a politicilor. Când Grupul de Experţi va finaliza lucrările sale în ianuarie 2011, se va realiza o importantă bază de argumente prin care se vor sprijini acţiunile politice. Aceasta va include aproximativ 15 recomandări, foaia de parcurs a politicilor serviciilor de inovare, şi o colecţie de politici naţionale şi regionale care vor exemplifica modul în care inovarea în servicii sprijină Strategia UE 2020. Ca preşedinte al Grupului de Experţi, domnul Allan Mayo (Departamentul pentru Afaceri, Inovaţie şi Dezvoltarea competenţelor, Anglia) a declarat:

"Grupul de Experţi trebuie să asiste Comisia Europeană cu privire la Strategia Europa 2020. Noi ar trebui să creăm o foaie de parcurs dinamică, care poate fi un instrument util şi de reală valoare pentru Comisia Europeană în argumentarea valorii inovării în servicii. Foaia de parcurs ne va ajuta să privim către acele pieţe şi servicii despre care credem că se vor dezvolta în următorii ani, ce infrastructuri trebuie să dezvoltăm pentru a putea să susţinem aceste pieţe şi servicii şi care sunt capacităţile necesare. De asemenea trebuie să îmbunătăţim schimbul de cunoştinţe şi să învăţăm unii de la alţii."

Workshop-ul s-a încheiat cu un set de servicii identificate ca inovatoare, care au un impact în creşterea inteligentă, incluzivă şi durabilă. S-a stabilite ca în următoarele trei workshop-uri, care vor avea loc pe parcursul anului 2010, această inovare în servicii să fie evaluată în detaliu. Vor fi identificate barierele şi forţele motrice pentru inovarea în servicii şi va fi explorat rolul Uniunii Europene alături de politicile de la nivel naţional şi regional. Fiecare workshop va produce 3 - 5 recomandări de politici consolidate şi susţinute şi îşi vor aduce contribuţia la o foaie de parcurs a politicilor. Când Grupul de Experţi va finaliza lucrările sale în ianuarie 2011, se va realiza o importantă bază de argumente prin care se vor sprijini acţiunile politice. Aceasta va include aproximativ 15 recomandări, foaia de parcurs a politicilor serviciilor de inovare, şi o colecţie de politici naţionale şi regionale care vor exemplifica modul în care inovarea în servicii sprijină Strategia UE 2020. Ca preşedinte al Grupului de Experţi, domnul Allan Mayo (Departamentul pentru Afaceri, Inovaţie şi Dezvoltarea competenţelor, Anglia) a declarat:

"Grupul de Experţi trebuie să asiste Comisia Europeană cu privire la Strategia Europa 2020. Noi ar trebui să creăm o foaie de parcurs dinamică, care poate fi un instrument util şi de reală valoare pentru Comisia Europeană în argumentarea valorii inovării în servicii. Foaia de parcurs ne va ajuta să privim către acele pieţe şi servicii despre care credem că se vor dezvolta în următorii ani, ce infrastructuri trebuie să dezvoltăm pentru a putea să susţinem aceste pieţe şi servicii şi care sunt capacităţile necesare. De asemenea trebuie să îmbunătăţim schimbul de cunoştinţe şi să învăţăm unii de la alţii."

A doua întâlnire a Grupului de Experţi privind inovarea în servicii în UE

Grupul de Experţi din domeniul inovării în servicii în UE s-a întâlnit a doua oară la 14 – 15 Iunie 2010 la Copenhaga, la Universitatea IT şi a avut ca temă "Inovarea în Servicii - catalizator pentru creştere care validează şi dezvoltă în continuare servicii cheie emergente pentru a permite o creştere inteligentă, incluzivă şi durabilă".

Workshop-ul a avut loc împreună cu o conferinţă europeană de inovare în servicii, care a reunit părţile interesate de inovare, factori de decizie politică, reprezentanţi ai industriei şi furnizori de sprijin pentru inovare.

Scopul a fost de a explora în detaliu mai multe servicii emergente cheie pentru fiecare dintre cele trei zone de creştere ale Strategiei Europa 2020 – creştere inteligentă, incluzivă şi durabilă pe baza unui număr de criterii de selecţie şi să îmbogăţească înţelegerea acestor servicii şi de a le evalua pe fiecare din punct de vedere al forţelor motrice şi al barierelor, precum şi potenţialul transversal al serviciilor. În general, scopul pentru Workshop a fost de a obţine o claritate reală cu privire la potenţialul de inovare în servicii care să se concentreze pe cele trei zone de creştere şi de ce.

Pe sarcina critică de a oferi recomandări practice privind modul de transformare a economiei prin inovarea în servicii, domnul Reinhard Büscher, şef de secţie în cadrul DG Întreprinderi şi Industrie a declarat în cadrul workshop-ului:

"Este pozitiv faptul că există un accent politic clar. Avem nevoie de a redefini sfera de aplicare în care poate fi înţeleasă inovarea în servicii. La sfârşitul anului, dacă dorim să continue cu inovarea în servicii ca un catalizator pentru schimbare trebuie să examinăm motivele ce influenţează schimbările. Problemele serviciilor transformative şi ale potenţialului de transformare a inovării în servicii sunt importante şi ar trebui studiate în detaliu. O altă întrebare este ce putem face pentru a aborda noi pieţe. Unde putem aduce noi abordări şi care sunt industriile emergente şi pieţele pilot? Aceasta este ceea ce trebuie să luăm în considerare pentru a face recomandările noastre".

Workshop-ul 2 a fost organizat în colaborare cu conferinţa de inovare în servicii "Inovarea în servicii - catalizator pentru Strategia Europa 2020". Această conferinţă a fost organizată în comun de către Agenţia Daneză pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare, EPISIS INNO-net şi Comisia Europeană. S-a evidenţiat potenţialul semnificativ al inovării în servicii pentru stimularea creşterii şi abordarea provocărilor sociale. Aproximativ 150 de lideri de afaceri, actori din domeniul inovării şi factori de decizie politică din toată Europa au participat la evenimentul de 2 zile pentru a discuta modalităţi de creare a unor condiţii optime pentru o economie europeană dinamică în servicii. Conferinţa a reprezentat prima ocazie când au fost aduse împreună diferite activităţi lansate în domeniul inovării în servicii de pe parcursul ultimului an: Grupul de Experţi privind inovarea în servicii în UE, EPISIS INNO-Net şi Europa INNOVA Platforma Inovare. Membrii din Grupul de Experţi au participat la întreaga conferinţă, de asemenea şi la trei sesiuni gen masă rotundă în data de 15 iunie.

Formatul workshop-ului din data de 14 iunie a fost o combinaţie de sesiuni pe secţiuni şi în plen derulate succesiv – alternativ. Experţii au fost împărţiţi în trei grupuri de lucru. În timpul zilei, cei 20 de experţi aleşi în fiecare dintre domeniile: creştere inteligentă, creştere durabilă şi creştere incluzivă, au discutat tendinţele cheie şi potenţialul de transformare pentru aceste servicii şi impactul pe care o are această creştere asupra întregii economii. Ei au grupat actorii şi firmele de furnizare a serviciilor, şi au explorat situaţia în care există un "sector al serviciilor" în curs de dezvoltare şi ce probleme potenţiale şi inovaţii ar fi în legătură cu ele. În final au fost identificate modele de afaceri în curs de dezvoltare precum şi forţele motrice şi barierele pentru aceste inovaţii în servicii. O activitate de încheiere a Workshop-ului 2 a fost introducerea unei noi facilităţi: foaia de parcurs de Politici Interactive. Foaia de parcurs de Politici Interactive este un instrument de colaborare între experţi care se angajează în formularea de recomandări şi de descriere într-un tablou general a studiilor de caz şi argumentelor. Preşedintele Grupului de Experţi, dl Allan Mayo, a subliniat valoarea acestei lucrări:

"La Foaia de parcurs de Politici Interactive se angajează experţi, precum şi alţi factori interesaţi pe durata de viaţă completă a grupului de experţi. Este un instrument de colaborare, care va face din raportarea finală, precum şi din formularea finală a recomandărilor un proces mult mai eficient".

După lungi discuţii de grup şi prezentări în plen, toate productive, preşedintele comisiei de experţi dl Allan Mayo (Marea Britanie), împreună cu Secretariatul au rezumat lucrările realizate în timpul workshop-ului. În ansamblu, progresul aşteptat a fost atins şi punctele critice de pe foaia de parcurs a fost identificate.

S-a stabilit ca workshop-ul următor să aibă loc la Brighton, în septembrie 2010, iar al patrulea workshop şi ultimul să fie la Bruxelles în decembrie 2010. Temele vor fi de a identifica iniţiativele politice cadru pentru inovarea în servicii în statele membre.

A treia întâlnire Brighton 23 - 24 septembrie 2010

Grupul de Experţi din domeniul inovării în servicii s-a întâlnit pentru a treia oară în perioada 23-24 septembrie la Universitatea Sussex SPRU Centrul de Inovare.

Obiectivul acestui workshop a fost de a elabora recomandări de politici cu privire la potenţialul de inovare în servicii care ar putea fi utilizat pentru a susţine o creştere dinamică în toată Europa.

La acest workshop, experţii au discutat despre politicile care ar trebui să fie puse în aplicare pentru a se asigura că inovarea în servicii contribuie la provocarea socială, inclusiv priorităţile de a promova o creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă şi afacerile în curs de dezvoltare. Conceptul de "potenţial transformativ", a fost discutat în detaliu, pentru că a fost văzut ca o cheie pentru înţelegerea valorii inovării în servicii. Acest potenţial transformativ se referă la impactul de catalizator pe care inovarea în servicii îl poate avea în întreaga economie. Exemplele includ, printre altele, noi servicii pentru promovarea automobilelor electrice, care ar îmbunătăţi transportul durabil, sau noi modalităţi de a îmbunătăţi logistica în sectorul sănătăţii. Realizarea acestui potenţial implică adesea o schimbare fundamentală a evoluţiei afacerilor şi a modelelor de afaceri care decurg din acestea. Serviciile transformative au un efect de domino. Ele schimbă fundamental procesul prin care bunurile şi serviciile sunt proiectate şi dezvoltate, care, la rândul său produc modificări a canalelor de plată pe piaţă oferind clientului o nouă experienţă".

În timpul workshop-ului, experţii au pătruns mai adânc în raţiunile politice pentru inovarea în servicii şi au început cu sarcina dificilă de a dezvolta principiile directoare pentru a face recomandări de politici. Una din problemele importante care a fost discutată a fost cum să se ridice gradul de conştientizare a puterii transformative în servicii. Este crucial ca serviciile să nu fie privite ca o anexă la industria prelucrătoare sau la activităţile publice. Mai degrabă ar trebui să fie recunoscut faptul că inovarea în servicii schimbă cu adevărat fabricaţia industrială. Pentru a argumenta punctele lor de vedere, experţii au ales exemplele care să demonstreze potenţialul transformativ şi impactul de inovare în servicii - de exemplu, utilizarea inovatoare de date inteligente care pot duce la inovarea în servicii, care rezolvă descongestionarea în oraşele mari.

Workshop-ul s-a încheiat cu un set de recomandări clare despre cum să se realizeze o schimbare a gândirii în industrie, precum şi în sectorul public şi comunităţile de cercetare, cu privire la modul de abordare a provocărilor sociale mai largi şi cu privire la politicile de stimulare a noi pieţe şi industrii emergente.

Lucrul în Grupul de Experţi privind inovarea în servicii a progresat. De la primul workshop din martie 2010 experţii au discutat tendinţele şi forţele motrice pentru inovarea în servicii şi au explorat care ce sunt pieţele şi modelele de afaceri. Ei au dezvoltat elemente cadru de politici cu scopul de a pune în aplicare recomandările vizate. În acest proces, a devenit clar faptul că agenda nu este inovarea în servicii în sine - inovarea în servicii este deja o caracteristică esenţială a societăţii. În schimb, sarcina cheie pentru factorii de decizie politică şi industrie este de a înţelege ceea ce conduce inovarea în servicii şi modul în care aceasta contribuie la economie.

S-a stabilit ca workshop-ul următor să fie la Bruxelles la 2 - 3 decembrie 2010 şi recomandările de la toate workshop-urile vor fi incluse într-un raport final, care va fi prezentat la începutul anului 2011. Raportul va sublinia de ce este nevoie pentru a aborda inovarea în servicii şi acest lucru va fi însoţit de o bază de argumente bazate pe exemple de servicii inovative din toate statele membre ale UE.

A patra întâlnire Bruxelles 2 – 3 decembrie 2010

Grupul de Experţi privind Inovarea în Servicii s-a întâlnit pentru ultima dată la Bruxelles, sub Preşedinţia domnului Allan Mayo, pentru a finaliza raportul. "Suntem încrezători ca vom veni cu unele idei foarte bune pentru a contribui la îmbunătăţirea competitivităţii Europei, bazată pe dezvoltarea unui instrument mai puternic şi de perspectivă prin care serviciile să participe la elaborarea de politici" a spus preşedintele. "Principala problemă a Europei nu se află în domeniile cercetării şi tehnologiilor ci şi în combinarea capacităţii de inovare a firmelor de producţie şi de servicii pentru a face faţă provocărilor sociale şi competitive cu care se confruntă Europa."

Acest punct de vedere a fost împărtăşit şi de Silvia Bartolini de la Cabinetul vicepreşedintelui Antonio Tajani, care a participat la întâlnire ca să îşi exprime interesul pentru activitatea Grupului de Experţi. "În Europa avem nevoie de un sector puternic de producţie şi servicii inovative pentru a rămâne competitivi pe plan global", a spus ea. Noile parteneriate în inovare ar oferi o oportunitate excelentă de a dezvolta mai multe soluţii coerente la provocările sociale. Ea a invitat experţii să vină cu propuneri concrete privind modalităţile de consolidare serviciilor ca elemente generatoare de competitivitate.

Grupul de Experţi a analizat modul în care inovarea în servicii poate sprijini Strategia Europa 2020, contribuind la creşterea durabilă, inteligentă şi incluzivă. Discuţiile de la Bruxelles s-au concentrat, în special, pe rolul demonstranţilor scară largă care ar putea juca un rol decisiv în descătuşarea unui mare potenţial de inovare în servicii pentru competitivitate şi creştere economică. În plus, experţii au avut în vedere necesitatea de a îmbunătăţi mediul de afaceri pentru companiile de servicii.

S-a stabilita că Raportul final şi recomandările grupului de experţi vor fi prezentate vicepreşedintelui Tajani, la o conferinţă organizată la Roma pe 17 - 18 februarie 2011.

Raport final: Eveniment public Roma 17 – 18 februarie 2011

Evenimentul a avut loc la Confindustria - Federaţia italiană a angajatorilor şi a avut ca temă: Rolul inovării în servicii ca pârghie pentru modernizarea politicii industriale

Cei 20 de membri ai Grupului de Experţi au primit în urmă cu un an misiunea de la DG Întreprinderi şi industrie să ia în studiu măsurile concrete şi specifice care ar trebui adoptate la nivel european pentru a sprijini inovarea în servicii în contextul Strategiei Europa 2020. La sfârşitul unui an de reflecţii Grupul de Experţi subliniază potenţialul ridicat de inovare în servicii în conducerea şi sprijinirea schimbărilor structurale necesare pentru industria din Europa pentru îmbunătăţirea competitivităţii sale, simultan cu abordarea provocărilor sociale ale timpului nostru (schimbările climatice, presiunea exercitată asupra resurselor, îmbătrânirea populaţiei).

Pe baza analizelor, completate de o serie de studii de caz, Grupul de Experţi recomandă o mai bună exploatare a puterii transformative a inovării în servicii pentru a schimba felul în care se fac afacerile în Europa. Firmele trebuie să dezvolte noi modalităţi de realizare a unor noi produse şi servicii, a unor noi canale pe piaţă, a unor noi procese de afaceri, a unor noi structuri organizatorice şi noi modele de afaceri şi parteneriate strategice într-o evoluţie constantă şi continuă. Distincţia tradiţională între sectoarele producţiei şi serviciilor este neclaritatea de a forma noi industrii la intersecţiile între diferite sectoare. "Serviciile sunt transformative atunci când perturbă canalele tradiţionale de pe piaţă, procesele de afaceri şi modelele, pentru a îmbunătăţi în mod semnificativ experienţa clienţilor într-un mod care generează impact asupra lanţului de valori ca un întreg", a subliniat Allan Mayo, preşedintele Grupului.

În discursul său la conferinţă vicepreşedintele Tajani, analizând situaţia recentă a economiei europene, a comentat:

"În Europa, 3 din 4 locuri de muncă noi sunt legate de servicii. Criza a demonstrat că este greşit să separăm serviciile de producţia de bunuri. Ar trebui să facem exact invers, este nevoie de o revoluţie în acest sens".

În această perspectivă, el a salutat recomandările prezentate în raport: "raportul grupului de experţi ar trebui să servească drept stimul pentru munca noastră."

În plus, vicepreşedintele Tajani a făcut referiri la schimbarea relaţiei între industrie, servicii şi inovarea în servicii. "Proiectele Spaţiale cum sunt Galileo şi GMES nu sunt doar despre tehnologie, ci şi despre servicii mai bune în curs de dezvoltare pentru Europa. Aceasta este o „căsătorie” între servicii şi producţie. Noi ar trebui evidenţiem, de asemenea, serviciile din sectoare cruciale, cum ar fi de proiectarea, care conduc la creşterea competitivităţii noastre în alte sectoare. "

În fotografie domnul Allan Mayo, preşedintele Grupului de experţi transmite raportul final "Provocarea Strategiei Europa 2020 - puterea transformatoare a inovării în servicii", domnului Antonio Tajani, vicepreşedintele Comisiei europene responsabil pentru industrie şi antreprenoriat.

Conferinţa de la Roma marchează începutul unei campanii de sensibilizare, care vor fi organizate de DG Întreprinderi şi Industrie în următoarele şase luni, în colaborare cu ministerele naţionale şi regionale, agenţiile de inovare şi reprezentanţii mediului de afaceri. Se va concentra pe recomandarea Grupului de Experţi că este nevoie de o schimbare a gândirii spre consolidarea rolului de inovare în domeniul serviciilor în modernizarea politicii industriale. Aceasta va analiza, de asemenea, modul în care pot fi mobilizate fondurile structurale pentru a sprijini acest proces.