Ultima actualizare: 9-02-2012

S U S T E N P O L

PARC ŞTIINŢIFIC DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Proiectul SUSTENPOL îşi propune înfiinţarea unui parc ştiinţific adaptat la modelul creşterii naturale prin crearea unor capacităţi de prelucrare primară şi avansată a resurselor locale şi prin crearea unor interfeţe de gestionare şi de preluare a acestor resurse, toate pe principii inovative. SUSTENPOL propune un mecanism de construire a unor afaceri prin crearea unei infrastructuri de găzduire, consultanţă, asistenţă în care se pune un accent deosebit pe formarea resurselor umane specializate pentru realizarea obiectivelor tehnice şi comerciale.

1. Istoricul ideii

În anul 2000 a fost aplicat un proiect „Studiu de fezabilitate privind înfiinţarea la Piatra Neamţ a unui Centru de Dezvoltare Durabilă” finanţat în cadrul Programului RELANSIN. Solicitant: SC INFAST SRL Piatra Neamţ, parteneri: Asociaţia ECOFOREST Neamţ, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România - filiala Neamţ. A fost efectuată o evaluare a potenţialului oferit de judeţul Neamţ pentru Dezvoltare Durabilă

În anii următori s-a fundamentat un proiect de înfiinţare a Centrului de Dezvoltare Durabilă, dar acesta nu a mai fost aprobat pentru finanţare.
Între timp s-au elaborat mai multe proiecte pe teme speifice asociate conceptului de Dezvoltare Durabilă: brichetarea rumeguşului, gazeificarea lemnului, culturi de alge, Agenda 21 locală pentru comuna Ceahlău, recuperarea şi valorificarea deşeurilor din PET, depoluarea apei etc.

S-a întocmit un portofoliu de proiecte şi soluţii pentru aplicaţii specifice
În anul 2003 se aplicat proiectul „Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri” la Roznov - Neamţ prin finanţare PHARE - RICOP. Solicitant: Asociaţia ECOFOREST Neamţ, parteneri: SC INFAST SRL Piatra Neamţ, Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională Roznov. A fost pus în funcţiune un mecanism de asistenţă - consultanţă - găzduire pentru întreprinzătorii care doresc să iniţieze o afacere.


2. Linia generală previzibilă

Pe baza cunoştinţelor şi experienţei acumulate s-a ajuns la ideea constituirii unui parc ştiinţific orientat pe aplicarea conceptului de dezvoltare durabilă denumit SUSTENPOL. El provine de la termenul din limba engleză a dezvoltării durabile - sustainable development (în publicaţiile româneşti un autor din 10 foloseşte termenul de dezvoltare sustenabilă în locul celui de dezvoltare durabilă).
Premisele care stau la baza concretizării acestui proiect se constituie din experienţa acumulată în abordarea conceptului de dezvoltare durabilă în proiecte anterioare. S-a evidenţiat că dezvoltarea durabilă este prin excelenţă un model integrat în care actorii principali sunt competenţa, inovarea şi spiritul antreprenorial într-o relaţie de respect şi preţuire pentru mediul înconjurător. Construcţia acestui model este, de asemenea, complexă şi dificilă, mai ales din cauza mutaţiilor de mentalitate pe care trebuie să le producă în gestionarea resurselor în general şi a celor reînnoibile în special. Necesitatea realizării sale se impune în condiţiile tot mai alarmante anunţate în ceea ce priveşte mediul înconjurător şi dezvoltarea.

Se poate spune că există suficiente elemente pentru a se afirma că deja se conturează fundaţia pentru viitorul SUSTENPOL prin integrarea elementelor competenţă – inovare – afaceri dat de cele trei organizaţii care, mai devreme sau mai târziu, vor funcţiona într-un perimetru unitar: Centrul de Dezvoltare Durabilă + Centrul de Incubare Creativ-Inovativ de Afaceri + Incubator de Inovare. Fiecare dintre ele îşi propune un management modern corelat pentru valorificarea eficientă a resurselor materiale, umane şi financiare.
Pentru întregirea acestui ansamblu sunt în curs de derulare tratative de constituire a unor parteneriate cu centre universitare care au deschiderea necesară pentru dezvoltarea durabilă.


3. Componentele SUSTENPOL-ului şi rolul acestora

Conceptul SUSTENPOL se bazează pe 3 componente:


Incubator de Inovare

Pentru asigurarea competitivităţii produselor şi serviciilor este determinant aportul inovării. El rezultă din abordarea unor teme de cercetare fundamentală, aplicativă şi de transfer tehnologic (parcursul de la idee la modelul serie zero).
În paralel se derulează formarea resurselor umane specializate pentru a le pune în practică.
De aceea este definitoriu perteneriatul cu mediul universitar.


Centrul de Incubare Creativ - Inovativ de Afaceri

Incubatorul de afaceri are rolul de a asigura asistenţa de specialitate pentru o afacere în perioada de demarare, când este foarte vulnerabilă pe piaţă.
Incubarea de nivel 1 presupune asigurarea unor servicii generale şi a unor servicii expert la preţuri mai mici decât cele oferite de firmele de consultanţă cu profiluri similare.
În incubarea de nivel 2, afacerea se dezvoltă şi începe să-şi creeze propriile servicii interne.
După 3 - 5 ani de incubare firma este suficient de matură şi părăseşte incubatorul făcând loc alteia noi. Plantarea sa se poate realiza într-un amplasament individual sau într-un parc tehnologic.


Centrul de Dezvoltare Durabilă

Această unitate are rolul de a crea mutaţiile conceptuale în ceea ce priveşte gestionarea resurselor reînnoibile agricole, silvice, acvatice. Se creează interfeţele de integrare a unor secvenţe tehnice între posesorii de terenuri, agricole, păduri, luciu de apă (iazuri) pentru utilizarea conceptelor de exploatare ecologică. Produsele realizate sunt prelucrate în capacităţi de producţie din cadrul parcului la nivel ridicat de calitate şi exigenţe.
Se constituie un pachet de proiecte şi programe de cercetare şi de transfer tehnologic considerate oportune pentru stadiul actual al dezvoltării locale durabile cu efecte economice, ecologice şi sociale importante.
SUSTENPOL-ul îşi propune punerea în funcţiune a unui angrenaj de policiclic integrat de abordare a dezvoltării locale durabile.
SUSTENPOL-ul are rolul de a monitoriza această evoluţie pentru delimitarea ciclului de viaţă a produselor şi serviciilor şi pentru identificarea de soluţii noi necesare satisfacerii necesităţilor umane şi de valorificare a resurselor locale. Prin această monitorizare se urmăreşte, de asemenea, menţinerea afacerii într-un ciclu ideal de creştere.
În prezent se caută cele mai potrivite soluţii de amplasament pentru spaţiile destinate SUSTENPOL-ului în vederea asigurării condiţiilor de evoluţie pe termen lung.


4. Etapele de dezvoltare propuse

Obiectivul 1: Constituirea şi dezvoltarea conceptului SUSTENPOL INNOVATION

Etapa 1. Constituirea parteneriatelor potrivite, identificarea şi formularea problemelor de interes

 • Elaborarea de studii pe teme actuale şi evaluarea potenţialului local de punere în practică
 • Formularea unor teme pentru proiecte de cercetare, crearea conceptelor şi demonstrarea fezabilităţii
 • Atragerea întreprinzătorilor pentru valorificarea economică a rezultatelor viabile

Etapa 2. Crearea premiselor de interrelaţionare în clusteri

 • Construirea conceptelor de interrelaţionare, evaluarea viabilităţii
 • Crearea a cel puţin un cluster demonstrativ

Obiectivul 2: Dezvoltarea resurselor umane competente pentru aplicarea conceptului

Etapa 1. Dezvoltarea competenţelor de management inovativ

 • Cursuri CNFPA pentru manager inovare
 • Masterat în management inovativ

Etapa 2. Dezvoltarea competenţelor în dezvoltare durabilă

 • Ştiinţe manageriale cu profil de dezvoltare durabilă
 • Ştiinţe fizice şi naturale orientate spre dezvoltare durabilă

Etapa 3. Dezvoltarea competentelor şi mentalităţii de afaceri competitive

 • Incubarea afacerilor
 • Incubare inovativă

Obiectivul 3. Constituirea parcului ştiinţific SUSTENPOL

Etapa 1: Constituirea unei baze de instalaţii pilot pentru prelucrarea materiilor prime din surse regenerabile.

 • Alegerea domeniilor de dezvoltat
 • Demonstrarea viabilităţii soluţiilor tehnice propuse spre valorificare

Etapa 2. Crearea interfeţelor cu furnizorii şi beneficiarii

 • Crearea interfeţelor cu furnizorii locali de resurse
 • Crearea interfeţelor cu beneficiarii produselor durabile

Etapa 3. Dezvoltarea componentelor tehnologice ca suport al dezvoltării afacerilor asociate

 • Extinderea funcţiunilor de tip parc tehnologic şi industrial

5. Orientarea Tehnologică a SUSTENPOL-ului

Pentru dezvoltarea durabilă este necesar ca afacerile să se integreze deoarece rentabilitatea unora dintre ele este asigurată numai prin utilizarea tuturor categoriilor de subproduse rezultate de la prelucrarea unei materii prime.

Aceste aspecte au o importanţă crucială în cazul SUSTENPOL-ului, care trebuie să se constituie într-un proiect global de dezvoltare durabilă.

Domeniile stabilite pentru orientarea activităţilor în SUSTENPOL-ului sunt:

 1. Agricultură / silvicultură / acvacultură în regim intensiv şi nepoluant: culturi tehnice pentru biomaterilae, energetică, alimentaţie
 2. Prelucrarea primară a produselor agricole şi silvice: instalaţii pilot şi industriale de producţie pentru prelucrarea produselor de cultură în vederea obţinerii de produse comerciale cu valoare adăugată ridicată.
 3. Industrie alimentară: obţinerea produselor ecologice furnizoare de sănătate.
 4. Biomateriale (din surse agricole, silvice, acvatice)
 5. Energie (din surse agricole, silvice, acvatice)
 6. Alte activităţi

Aceste domenii au fost expuse aproximativ în ordinea priorităţii lor. Justificarea alegerii face apel la principiile dezvoltării durabile.

Funcţia SUSTENPOL-ului în ansamblul competenţă – inovare – afaceri este cu atât mai necesară şi mai complexă deoarece oferă soluţii tehnice de valorificare a resurselor reînnoibile în produse şi servicii care să satisfacă necesităţi şi funcţiuni într-o dinamică tot mai intensă. De asemenea, asigură premisele pentru transferul tehnologic achiziţii de echipamente şi tehnologii noi, performante.